Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гамгаас хамгаалах боловсрол

Удирдагч: Ш. Алтанчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Өнөрбаян:A.SH12]

Захиалагч: ОБЕГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000.04

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-12-12

Товч тайлбар:

ОБЕГ-аас "Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийн" хүрээнд

  1. сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд
  2. ЕБС-ийн сурагчдад
  3. Их, дээд сургуулийн оюутнуудад
  4. ажилтан, албан хаагчдад,
  5. гамшгаас хамгаалах тусгай чиг үүргийн бүлгүүдэд
  6. сайн дурыхан
  7. ард иргэдэд түүний дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сургалтын стандарт, хөтөлбөрийг боловсруулж хүлээлгэн өгөв

Хавсаргасан файл: