Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тосон Хулстай БНГ-ын ургамалжилт

Удирдагч: Т.Галбадрах

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Мөнхзул:M.BI11]

Захиалагч: TNC

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 111111111111

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-07-14

Товч тайлбар:

Тосон Хулстай БНГ-ын ургамалжилтын судалгааг явуулав.

Хавсаргасан файл: