Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
MANAGEMENT FOR THE PHYSICAL  
Монгол, хятад хэлний цаг заасан дайвар үгийг харьцуулах нь  
Орчуулга: Computer supported ubiquitous learning environment for vocabulary learning  
"Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулахад тавигдах стандарт, чанарын асуудалд"  
К вопросу об особенностях методики преподавания русского языка в монгольской аудитории  
К вопросу о сопоставительном изучении глагольного вида в русском и монгольском языках  
К вопросу об интерферентных ошибках, допускаемых монголами при употреблении ими глагольного вида в русском языке  
МУБИС-д япон хэлний багш бэлтгэж байгаа өнөөгийн байдал ба тулгамдаж буй асуудал  
Тарнын (POLYGONACEAE JUSS.) овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог  
Зузаалайн CRASSULACEAE DC.) овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог  
Хүүхдийн хөнгөн атлетикийг хөгжүүлэх арга зүйн асуудал  
Сарааны (Liliaceae Juss.) овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог  
“Dictionary and word meaning” /article/  
ШИНЭ БАГШИЙН ЧАДАМЖИЙГ ҮНЭЛЭХ НЭГЭН ХУВИЛБАР  
БАГШИЙГ ҮНЭЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ШИНЭ ЧИГ ХАНДЛАГА  
ОЮУТНЫ БИЕ ДААХ АЖИЛД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГЭЭС  
Суралцахуйн үзэл баримтлалд гарч буй хувьсал  
ЕБС-ийн багшийн стандартыг шинэчлэн боловсруулах асуудалд  
БАГШ БОЛОВСРОЛЫН АГУУЛГА, БАГШ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЧАДАМЖИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДАЛД  
СЛОВА-ЭТАЛОНЫ КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
ИНТЕРНЭТ БА ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ  
Монгол солонгос хэлний 1-р биеийн төлөөний нэр үгийн харьцуулал  
УРАН ОЛЗВОРЛОХ ДИНАМИКИЙН АНАЛИТИК ПРОГНОЗ  
---------------
<<
1 2 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
>>