Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бодибилдингийн тамирчдын хүчийг хөгжүүлэх арга зүй, онцлог  
Исследование коллоидных наносуспензий резонансным методом  
• Об измерении сдвиговых механических свойств жидкостей различными резонаторами  
Сурагчдын химийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх тестийн даалгаварт хийсэн судалгааны дүнгээс  
"ХАНАН ХАДНЫ СПОРТЫН ОНЦЛОГ"  
МУБИС-ийн 2010-2012 онд элсэгчдийн хүчний чанарыг судалсан нь  
химийн хичээлээр сурагчдын мэдлэг чадварыг үнэлэх тестэд хийсэн анализ  
Бодибилдингийн тамирчдын бие бялдрын хөгжилтөнд хийсэн судалгаа  
“Бага ангийн хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийг хөгжүүлэх арга зүйн зарим хувилбар”  
Англи хэл суралцагчдын ярих чадварын хөгжлийн асуудалд  
Хүнсний нэмэлтийн хэрэглээ , зарим хүнсний дээжинд (Е) нэмэлт тодорхойлсон анализын дүн  
Үгийн сангийн хувилбарын асуудалд  
Water obtained from potatoes and its results of physician and chemical  
“ Technological study of chondroitin sulfate obtained from windpipe of goats “  
2 ХЭМЖЭЭСТ ТУННЕЛИЙН ҮЗЭГДЛИЙГ ДОЛГИОНЫ БҮРЭН ОЙЛТТОЙ ХАРЬЦУУЛСАН ДҮНГЭЭС  
Adsorption kineticsfor the removal of copper (II) from aqueous solution by adsorbent PSTM -3T  
ФИЗИКИЙН СУРГАЛТАНД АШИГЛАХ ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН  
Цахиур органик полимер (ПСТМ-3Т)-ын зэс (II), хром (VI)-ыг шингээх идэвх ба бүтцийн судалгаа  
Chromium (VI) sorption from aqueous solution by silicon-organic sorbent containing thiocarbamide groups  
Normalized mathematical models with finished products of biological origin  
Гурвалжин хэлбэрийн ойд төөрсөн бодлого  
---------------
<<
1 2 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
>>