Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Some aspect of language policy and language assessment  
Дээд боловсролын сургалтанд цахим үнэлгээг нэвтрүүлэх асуудал  
Хэлний бодлого ба гадаад хэлний боловсролын чанар, үр дүн  
Мэдээлэл зүйн багшийн хөгжлийг дэмжих арга зүй, үр дүн  
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, түүний хэрэгжилт  
“МХХТ-ийн цогц чадамжийг үнэлэх арга зүй, үр дүн” (Багш боловсролын жишээн дээр)  
Вэбэд Суурилсан Сургалтын Үнэлгээг Зохион Байгуулсан Туршилт, Үр Дүн  
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд  
Суралцагчийн сурлагын ахицыг үнэлэх нэгэн аргачлал, туршилт, үр дүн  
МХТ-ийг багш боловсролын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломж  
Нээлттэй эхийн видео хичээлийг сургалтад хэрэглэсэн туршилт, үр дүн  
Багш бэлтгэх сургалтад сургалтын нээлттэй цахим системийг туршсан нь.  
Суралцагчдын үнэлгээнд SuperQuiz-г ашиглах нь (Мэдээлэл харилцааны технологи хичээлийн жишээн дээр).  
Нээлттэй эхийн үнэлгээний хэрэгслүүдийг сургалтад ашиглах боломж, туршилт, үр дүн  
МБУС-ийн компьютерийн лаборатори, тэдгээрийн ашиглалт, үзүүлэлтэд хийсэн судалгаа  
Англи хэлний нэгэн сурах бичгийн үнэлгээний асуудалд  
Using cooperative learning to teach Math students  
Биологийн хичээлийн агуулгын тогтолцоог харьцуулан судалсан нь  
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж  
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа,  
Сургалтын нэгдмэл аргазүйг биеийнтамирын хичээлийн сургалтад хэрэглээ болгох нь  
Компьютерт Суурилсан Хэл Сурахуйг англи хэлний сургалтад ашиглах нь  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 80 81
>>