Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчдын үнэлгээнд SuperQuiz-г ашиглах нь (Мэдээлэл харилцааны технологи хичээлийн жишээн дээр).  
Нээлттэй эхийн үнэлгээний хэрэгслүүдийг сургалтад ашиглах боломж, туршилт, үр дүн  
МБУС-ийн компьютерийн лаборатори, тэдгээрийн ашиглалт, үзүүлэлтэд хийсэн судалгаа  
Англи хэлний нэгэн сурах бичгийн үнэлгээний асуудалд  
Using cooperative learning to teach Math students  
Биологийн хичээлийн агуулгын тогтолцоог харьцуулан судалсан нь  
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж  
Шинжлэн судлах арга зүй ба хичээлийн судалгаа,  
Сургалтын нэгдмэл аргазүйг биеийнтамирын хичээлийн сургалтад хэрэглээ болгох нь  
Компьютерт Суурилсан Хэл Сурахуйг англи хэлний сургалтад ашиглах нь  
New directions in English teacher education for excellence  
Improving Higher Education Curriculum in Mongolia: An Action Research Study in Progress  
Effects of MOOC on student motivation  
Designing a communicative lesson  
Designing a unit of work  
Англи хэлний дамжуулах үйл үгийн утга ба түүний хэрэглээг заахад корпуст суурилсан хандлагыг ашиглах нь  
Үгүйсгэлийн утга зүй  
Бичиг үсгийн боловсрол, түүний түвшин  
Англи-монгол хэлний хэлц үйл үгийн бүтэц, хэрэглээг зэрэгцүүлэн судлах нь  
Continuing professional development based on needs analysis for EFL teachers  
Суралцагчдын өөрийн жолоодлогыг судлах нь  
English listening skills assessment in Mongolia  
MOOC and OER in English learning and teaching  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 77 78
>>