Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Танхимын дискурсын анализ  
Монгол улсын дээд боловсролын байгууллагын англи хэлний бодлогын асуудалд  
"Мэдээлэл цуглуулах арга"-ыг гадаад хэлний хичээлд ашиглах асуудалд  
Англи хэлний ярианы хичээлийг заах тухайд  
Fun with idioms  
English language policy in field of education in Mongolia  
Вьетнамын англи хэлний сургалтын түүх, өнөөгийн байдал  
МҮОНТВ-ийн үндэсний ёс заншил, соёлын агуулгатай нэвтрүүлэгт хийсэн ажиглалт  
Дээд боловсролын салбарын мэргэжлийн англи хэлний бодлогын хэрэгжилтийн асуудалд  
Дэлхийн шилдэг их сургуулиудын талаар  
Investigation of bats in the Darkhad wetlands  
Их Нарт байгалийн нөөц газрын далавчтаны судалгаа.  
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО КАЛЬКИРОВАНИЯ  
К вопросу об отражении национально-культурной семантики в монгольских и русских фразеологизмах  
Бага насны хүүхдийг гадаад хэлэнд сургах арга зүйн асуудалд  
ОБ ИСТОКАХ ПОЯВЛЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ В МОНГОЛЬСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  
ИНТЕРНЭТИЙН ОРЧИН ДАХЬ МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ АСУУДАЛ  
Соёл хоорондын чадамжийн түвшинг тодорхойлох асууддалд  
Монгол хэлэн дэх гадаад үг, нэр томьёоны хэрэглээний өнөөгийн бйадал  
Новое в поэтике монгольской литературы ХХ в. через призму русской литературы  
Яруу найргийн уран чанарын тухайд  
Шүлгийн орчуулгад гипер утгыг харгалзах нь  
Яруу найраг дахь угсаа-соёлын нэрийн холбогдолтой зүйлсийг орчуулах тухайд  
К проблеме перевода русских реалий из поэтических текстов  
Вводные слова как межфразовые скрепы текст  
---------------
<<
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 74 75
>>