Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг ашиглан суралцагчдын эсээ бичих чадварыг сайжруулах боломжийг судлах нь  
Агли хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх  
Мэргэжлийн болон ерөнхий англи хэлний сургалтын үнэлгээний асуудал  
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал  
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг ашиглан сурагчдын эсээ бичих чадварыг сайжруулах боломжийг судлах нь  
“Хэн хурдан хожих вэ”  
Үндэстний сэтгэлгээний онцлогийг зүйр цэцэн үгээр илэрхийлэх нь  
Хятад, Тайван, Япон, Монгол улсуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил  
“Вьетнамын англи хэлний сургалтын түүх, өнөөгийн байдал" сэдэвт өгүүлэл  
Хичээлийн үнэлгээ, үр дүнд хийсэн шинжилгээ  
Математикийн хичээлд хандах хандлагыг тодорхойлох нь  
Pragmatic methods of teaching  
Сургалтыг удирдахуйн үзэл зарчим  
Японы эрдэмтэн Шичидагийн баруун тархийг эрт үед нь хөгжүүлэх арга  
Байгалийн ухааны хөтөлбөрийн үнэлгээ ба Блумын таксономын тохирцыг судалсан байдал  
К вопросу об обучению письменной речи на русском языке  
Межкультурная компентенция и диалог культур  
Ургамлын тоосны хэлбэрзүйн судалгаа, түүний ач холбогдол. Ц.Жамсран, Д.Золбаярын хамт  
Сэлбэ гол орчмын замгийн судалгаа  
Шүүмжлэлт болон тогтолцоон сэтгэлгээгээр багшлахуйг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага  
The Result of Using Motivation Activities in Reading Skill Lesson  
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол англи хэлний ээлжит хичээлийн хөтөлбөрт тусгагдсан байдал  
“Тогтвортой Хөгжлийн Боловсролын үзэл санааг ЕБС-ийн 7-р ангийн англи хэлний үндэсний сурах бичигт тусгасан нь”  
Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадвартай багш бэлтгэх арга зүйн асуудалд  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13
>>