Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Рубрикийн үнэлгээг туршсан судалгааны үр дүн  
Эхийн үнэлэмжийн айн тухай асуудалд  
Бага ангийн багшийн хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй  
Орон нутгийн их дээд сургуулийн багшийн хөгжих боломж, хэрэгцээ  
Багшийн ажлын байран дах хөгжлийг мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах боломж  
Хичээлийн бэлтгэл судалгаа, хэрэглэгдэхүүний судалгаа хийх асуудалд  
Role and effect of the subject “Human and Nature” on developing every child  
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд хүн байгаль хичээлийн үүрэг, нөлөө  
Оюутны эх бичвэр дээр ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нь  
Дидактик хэрэглэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь  
"МНТ дахь хэлц хэллэг бүхий өгүүлбэр"  
Багш бэлтгэх сургалтад хичээлийн судалгааг хэрэгжүүлж буй асуудалд  
"Эх хэлээ заан сургах асуудалд"  
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн боловсруулах аргазүйн асуудалд  
СУРГАЛТЫН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЗҮЙН НЭГЭН ХУВИЛБАР  
Үнэлгээний цахим агуулга боловсруулах асуудалд  
A Linguistic theory of translation  
Орчуулгын хэл шинжлэлийн асуудалд  
Монгол хэлэнд орсон харь үгсийн судалгааны талаар  
Монгол хэлний харь үгийн онцлог  
More on Word Origins  
Л.Хэрээгийн судлал, шүүмжийн бүтээлүүд  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 19
>>