Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчийн сурлагын ахицыг үнэлэх нэгэн аргачлал, туршилт, үр дүн  
Сургалтын нэгдмэл аргазүйг биеийнтамирын хичээлийн сургалтад хэрэглээ болгох нь  
Continuing professional development based on needs analysis for EFL teachers  
Тогвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд суурилсан хичээлийн сэтгэл зүйн дүн шинжилгээ  
Student Slef-Assessment and Its Importance  
ЕБС-ийн сурагчдын эрүүл мэндийн асуудалд  
Хүн ба байгаль хичээлийн арга зүйн шийдэл  
Sorption mechanism of heavy metal ions PSTM-3T poymer as revealed by experiments and theoretical calculations  
ЕБС-ийн химийн боловсрол ба химийн багш бэлтгэх сургалтын агуулгын залгамж холбоо, тохироц  
Багш ажлын байрандаа хөгжих боломж  
МУБИС-ийн биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа  
АРХИНЫ АЛБАДАН ЭМЧИЛГЭЭНД ЭМЧЛҮҮЛЭГСДИЙН ОЮУН УХААН БА СЭТГЭЛ ЗҮЙН ХУВИЙН ОНЦЛОГИЙГ СУДАЛСАН НЬ  
Хагас бодит операторын модулийн бодит чанар  
Технологийн боловсролын цаашдын чиг хандлага  
Бэлгийн чиг хандлага ба багш нарын итгэл үнэмшил  
Тамирчдын архаг ядралтын хам шинжийг тодорхойлох  
Гадаргуугийн механик өөрчлөлтийн хувьсал  
МОНГОЛ БИЧГИЙН ¯ÉË ¯ÃÈÉÍ ÍªÕÖªËÈÉà ÇÀÀÕ ÀÐÃÀǯÉÍ ÀÑÓÓÄÀËД  
Translation and validation of Lubben social network scale with older people in Mongolia  
Өгүүлбэртэй бодлого бодоход үгийн утга чухал болох нь  
"Game model of commercial activities ofcredit organizations"  
---------------
<<
1 2
>>