Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Identifying individual’s learning styles: Their implications in the language learning process  
Нэгэн бодолтоос олсон олз  
Бүтээврийн нийлц дэх авианы хувьслын үзэгдэлд  
Оюутнуудын зохион бичлэгээс харсан “Peer Response” аргын үр дүн  
Ойлгох нь орчуулахын амин сүнс  
Амны хөндийн нянгийн эсрэг биологийн идэвхит цай гарган авах хими- технологийн судалгаа  
Бодибилдингийн тамирчдын хүчийг хөгжүүлэх арга зүй, онцлог  
Сурагчдын химийн мэдлэг, чадварыг үнэлэх тестийн даалгаварт хийсэн судалгааны дүнгээс  
МУБИС-ийн 2010-2012 онд элсэгчдийн хүчний чанарыг судалсан нь  
Хүнсний нэмэлтийн хэрэглээ , зарим хүнсний дээжинд (Е) нэмэлт тодорхойлсон анализын дүн  
Water obtained from potatoes and its results of physician and chemical  
“ Technological study of chondroitin sulfate obtained from windpipe of goats “  
Adsorption kineticsfor the removal of copper (II) from aqueous solution by adsorbent PSTM -3T  
Цахиур органик полимер (ПСТМ-3Т)-ын зэс (II), хром (VI)-ыг шингээх идэвх ба бүтцийн судалгаа  
Chromium (VI) sorption from aqueous solution by silicon-organic sorbent containing thiocarbamide groups  
Normalized mathematical models with finished products of biological origin  
К вопросу об интерферентных ошибках, допускаемых монголами при употреблении ими глагольного вида в русском языке  
Тарнын (POLYGONACEAE JUSS.) овгийн зарим ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлог  
“Dictionary and word meaning” /article/  
ШИНЭ БАГШИЙН ЧАДАМЖИЙГ ҮНЭЛЭХ НЭГЭН ХУВИЛБАР  
БАГШИЙГ ҮНЭЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА, ШИНЭ ЧИГ ХАНДЛАГА  
ОЮУТНЫ БИЕ ДААХ АЖИЛД ХИЙСЭН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮНГЭЭС  
Суралцахуйн үзэл баримтлалд гарч буй хувьсал  
ЕБС-ийн багшийн стандартыг шинэчлэн боловсруулах асуудалд  
К ВОПРОСУ О ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ МОНГОЛЬСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  
---------------
<<
1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19
>>