Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн монгол хэлнийн хичээлд бүтээлч сэтгэлгээний аргыг ашиглан суралцагчдын зохион найруулах чадварыг хөгжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал

Зохиогч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-07-28

Хуудас дугаар: х.68-72

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа