Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нээлттэй эхийн үнэлгээний хэрэгслүүдийг сургалтад ашиглах боломж, туршилт, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Нээлттэй боловсрол 2017 Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Нямсүрэн

Хамтран зохиогч: [Г.Ганбаяр:M.IT09],[С.Эрхбаяр:M.IT13]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-20

Хуудас дугаар: 36-41

Өгүүллийн хураангуй:

Abstract: As ICT has been developing rapidly lately, it has become necessary and important to assess students’ knowledge at both teachers’ and students’ convenience, saving time. Although students have always been informed their grades both on paper and online, it is still a little complicated to see which areas students should improve most or to analyze  each questionnaire on an exam. Fortunately, the solution to these problems has been found thanks to Google form and Super quiz. As an experiment, we used it for the progress assessment and conducted a survey among students.

In this paper, we will introduce the findings of this research which we analyzed.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #google form #Үнэлгээ #Мэдээлэл харилцааны технологи #үр дүн

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Нямсүрэн