Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Багш боловсролын ирээдүй

Зохиогч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-04-13

Хуудас дугаар: 26-29

Өгүүллийн хураангуй:

1st  grade student develops uhen she/he sees, smells, tastes holdes and does.

So training materials nevitably influences in implementing creative activities to develop knowledge on nature, universe and society, ueating athtude towards experiences, facts, society, people and self and emotion and value based athtudes and in doing in person, creating, experiment and beliering in one self.

Using training materials suitable for 1st grade students age and thinking has mueh importance in creating favorable psychologic and in adding effectiveness of training.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Суралцахуйн пирамид

Өгүүлэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг