Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
СУРАЛЦАГЧДЫН ЦАХИМ АГУУЛГА БОЛОВСРУУЛАХ ЧАДВАРЫГ ДЭМЖИХ НЬ

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2019-01-15

Хуудас дугаар: 40-46

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй

Бага ангийн багшийн мэргэжлийн ур чадвар, хөгжилд МХХТ  нь чухлаар нөлөөлдөг. Энэ талаар Хөдөөгийн бага боловсролын чанарыг ахиулахад мэдээлэл, харилцааны технологийг оновчтой ашиглах нь төслийн тайлан болон бусад судалгааны баримтад өгүүлсэн байдаг.  Иймд ирээдүйд багш  болох  гэж  буй  оюутнуудын хувьд МХХТ түүнд суурилсан сургалтын аргазүйд суралцах,  хэрэглэхэд  энгийн хялбар технологийг сонгон авч оновчтой дидактик шийдэл бүхий цахим агуулга боловсруулах зэрэг чадвар дадал эзэмших нь мэргэжлийн ур чадварт чухлаар нөлөөлнө. Энэхүү өгүүллийн хүрээнд энгийн технологийг ашиглан оюутны цахим агуулга боловсруулах аргазүйд  хэрхэн нөлөөлж болох талаар авч үзлээ.

 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #чадвар #цахим агуулга-хэрэглэгдэхүүн #бага боловсролын багш #МХТ

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр