Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сурагчдын бие даан ажиллах чадварыг сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр дэмжих нь

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал сэтгүүл

Зохиогч:  Б.Саранцацралт

Хамтран зохиогч: [Б. Чимгээ:K.CO03]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-09-04

Хуудас дугаар: 56

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй: Энэхүү өгүүллээр сурагчдын бие даан суралцах чадварыг хөгжүүлж буй өнөөгийн байдал, сургалтад ашиглаж буй ном сурах бичиг, үзүүлэн таниулах материал, даалгаврын сонголт зэргийг судалж математикийн хичээлээр сурагчдын бие даан  ажиллах чадварыг хөгжүүлэх нэгэн хувилбар боловсруулж туршсан үр дүнгээс  танилцуулж байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сургалтын хэрэглэгдэхүүн. #сорил #туршилт хичээл #дасгал ажлын дэвтэр

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Саранцацралт