Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал

Хэвлэлийн нэр: Нээлттэй боловсрол 2017 ЭШБ (БСШУСЯ МУИС)

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-18

Хуудас дугаар: 92

Өгүүллийн хураангуй: йыб

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн