Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үнэлгээний цахим агуулга боловсруулах асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Математик Байгалийн ухааны сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-01-15

Хуудас дугаар: 191-196

Өгүүллийн хураангуй:

Abstract: In learning process there are many assisting methods to evaluate student’s knowledge, ability, competence and attitude. International experience shows that e-evaluating system is one of the effective method and teachers develop and use e-evaluating system using internet and other resources. To develop e-evaluating material we have to find good point of software and in this article I learned basic software to develop it and presented its new form.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үйл ажиллагааны #цахим хэрэглэгдэхүүн #цахим хичээл

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр