Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутныг багшлах дадлагад бэлтгэх асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Сэтгэл зүйн боловсрол сэтгүүл

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч: [Ц.Оюунчимэг:K.PE05]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-01-15

Хуудас дугаар: 20-22

Өгүүллийн хураангуй: Before students "Practice teaching" begin, facilitators must provide important psychological recources. Because students do not receive the essential recources  beforehand. For this reason students can not teach effectively.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #оюутан #сэтгэлзүйн бэлтгэл #багшлах дадлага

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр