Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Вэбэд Суурилсан Сургалтын Үнэлгээг Зохион Байгуулсан Туршилт, Үр Дүн

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын хэмжил зүйн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам

Зохиогч:  Б.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч: [Б.Золзаяа:M.MS03],[Ц.Гэрэлтуяа:M.IT18]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-01-15

Хуудас дугаар: 140-147

Өгүүллийн хураангуй:

Нээлттэй боловсролын арга, хэлбэрийг сургалтад хэрэгжүүлэх боломжийг судлах, түүн дотроос үнэлгээг зохион байгуулах арга замыг судалж, багш, суралцагчийн сургалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглүүлэн туршилт хийлээ. Энэхүү өгүүллээр нээлттэй боловсролын нэг болох Хан Академийн видео хичээл дээр түшиглэн “Вэб дизайн”, “СЦХБАЗ” хичээлийн хэрэгжилт, үнэлгээг зохион байгуулсан туршилтын үр дүнг танилцуулах болно.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #явцын үнэлгээ #үнэлгээ #ахиц #нээлттэй боловсрол #видео хичээл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бадамсүрэн