Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хятадад суралцдаг монгол оюутнуудын соёл дамнасан хэлний дасан зохицох байдалд хийсэн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ӨМБИС-н эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Ж.Зулгэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-09-01

Хуудас дугаар: 82-85

Өгүүллийн хураангуй: Өөрийн боловсруулсан гадаад оюутнуудын соёл дамнасан хэлний дасан зохицлын талаарх асуулгаа ашиглан хятадад суралцдаг монгол оюутнуудын хятад хэлэнд дасан зохицох байдалд байгаа онцлог болон түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн болно. Судалгааны дүнгээс харахад, хятадад суралцаж буй монгол оюутнуудын хэлний дасан зохицох байдал нь тархалтын хувьд хэвийн хэмжээнд, хэлний нийт дасан зохицох байдал нь дундаас дээгүүр түвшинд байгаа бөгөөд тэдний нас, хүйс, боловсролын түвшин, мэргэжил, нийт хятад хэл суралцсан хугацаа болон хэлний түвшин, гэр бүлийн эдийн засгийн байдал, багш суралцагчдын харилцаа болон хятад найз нөхдийн тоо зэрэг нь соёл дамнасан хэлний дасан зохицох байдалд тодорхой хэмжээний нөлөөлөл үзүүлдэг байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #соёл дамнах #хэлний дасан зохицох байдал #монгол ою утнууд

Хавсаргасан файл:

Orchulga eh 2016.pdf;

Orchulga 2016.pdf;


Өгүүлэл нэмсэн: Ж.Зулгэрэл