Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Иргэний боловсрол сургалтын цагийг бусад хичээлтэй уялдуулан заах нь

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм судлал

Зохиогч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран зохиогч: [Ч.Бадамсүрэн:K.PE11]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-11-22

Хуудас дугаар: 41-45

Өгүүллийн хураангуй: Иргэний боловсрол сургалтын цаг нь бусад хичээлүүдтэй хэрхэн холбогдохыг авч үзсэн. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #арга зүйн туршилт #интеграци #Иргэний боловсрол

Өгүүлэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг