Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага ангийн сурагчдын математикийн мэдлэгийг ерөнхийлөх ба давтах аргазүйн асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-14

Хуудас дугаар: 25-30

Өгүүллийн хураангуй:

Abstract                                                                                                                                             

Knowledge that is obtained in the process of creating concrete things is stronger than other ready knowledge. So education organizations need to proceed step by step into training based on creating and elaborating knowledge. Any training technology is connected with learning process (activities of teachers and students, structure, methods, form, etc.) tightly. The technological basis of obtaining methods of generalization to primary students is the theory of oriented training of activities and actions, theory of mental consistent actions, theory of development training and other problem-solving trainings. Materials from geometry are included rarely in textbooks of primary education and students’ knowledge that they obtain is like pieces of a puzzle game. So it is necessary to generalize geometrical knowledge and pay attention to make learning actions be united, massive and adjusted.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #куб #бататгал хичээл #квадрат #хавтгайн дүрс ба огторгуйн биетийн ялгаа

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр