Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээлэл зүйн багшийн хөгжлийг дэмжих арга зүй, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Лавай №12

Зохиогч:  Б.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч: [Л.Мөнхтуяа:M.MS04],[Ц.Гэрэлтуяа:M.IT18]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-01-01

Хуудас дугаар: 75-78

Өгүүллийн хураангуй: МХТ-ийг боловсролд хэрхэн хэрэгжүүлж буй байдлыг үнэлэх Олон улсын томоохон бодлогын баримт бичгүүд, тэдгээрийг үнэлэх шалгуурыг судалж байна. энэхүү баримт бичгийн судалгааг хийснээр МХТ-ийн чиглэлийн байгууллагууд өөрийн үйл ажиллагаандаа МХТ-ийг хэрхэн хэрэгжүүлж буй байдалдаа үнэлэлт өгөх боломжтой гэж үзэж байна. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #МХТ #багш

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бадамсүрэн