Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутанд хичээлийн судалгаа хийх аргазүйн чадвар эзэмшүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах аргазүй-2015

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч: [Ц.Оюунчимэг:K.PE05]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-12-17

Хуудас дугаар: 87

Өгүүллийн хураангуй: Багшлах аргазүй, ур адвар, арга туршлагаа нэмэгдүүлэхийн төлөө багш нарын хамтын, тасралтгүй үйл ажиллагааг хичээлийн судалгаа гэнэ.  

Бага боловсролын  сургалтын цөм хөтөлбөрийн аргазүй нь багш нарыг багаар хамтран нэгж, ээлжит хичээлийг хамтран төлөвлөж, боловсруулж, амжилттай зохион байгуулахад чиглэсэн байна.
Иймд БАГА БОЛОВСРОЛЫН БАГШ  мэргэжлээр суралцаж буй оюутан "Ээлжит хичээл"-ийн талаар үзэл хандлагаа өөрчилж, судалгаат хичээл, хичээлийн судалгаа хийх арга зүйн чадвар эзэмших нь чухал болсон байна.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Оюутан-багш #судалгаат хичээл #Сургалтын цөм хөтөлбөр #аргазүйн чадвар #хичээлийн хэлэлцүүлэг

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр