Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш бэлтгэх сургалтад багш оюутны оролцоо

Хэвлэлийн нэр: МУБИС

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-12-11

Хуудас дугаар: 20

Өгүүллийн хураангуй: Багш суралцагчийн сургалт дахь хандлага, оролцоо

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Багш #сургалт #суралцагц

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа