Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний нэгэн сурах бичгийн үнэлгээний асуудалд

Хэвлэлийн нэр: НХУС ЭШБ№6

Зохиогч:  Х.Нармандах

Хамтран зохиогч: [Г. Отгонсүрэн:H.FL07]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-12-04

Хуудас дугаар: 119

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү өгүүлэл “МУБИС-ийн сурах бичиг, гарын авлагад тавих шаардлага”-д “Сурах бичиг, гарын авлага нь мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр болон хичээлийн хөтөлбөртэй нийцсэн байна” гэж заасны дагуу боловсруулсан ENGLISH II сурах бичгийг хэрэглэсэн багш, оюутнуудаас авсан судалгааг нэгтгэн дүгнэж орууллаа. Судалгааны гол зорилго нь тухайн сурах бичгийн давуу болон сул талыг гаргаж, цаашид агуулга, аргазүйн хувьд дахин сайжруулан боловсруулж хэрэглэхэд оршино.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сурах бичиг боловсруулах шаардлага #сурах бичиг #сурах бичгийг хэрэглэх шаардлага #сурах бичгийн үнэлгээ

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Нармандах