Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын хөдөлгөөний эвслийг БТ хичээлээр хөггжүүлэх нь

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Д.Баярлах

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-04-07

Хуудас дугаар: 122-128

Өгүүллийн хураангуй: Биеийн тамир спортын практик үйл ажиллагаа нь бүх нийтийн эрүүл амьдрах эрхийг хангадаг болохыг биеийн тамирын боловсролын  олон улсын тунхаг бичигт тодорхойлсон

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сургууль #хөдөлгөөний эвсэл #сургуулийн бага нас

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Баярлах