Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Суралцагчийн сурлагын ахицыг үнэлэх нэгэн аргачлал, туршилт, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын судалгаа-Инновацийн хөгжил

Зохиогч:  Б.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч: [Л.Мөнхтуяа:M.MS04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-05-13

Хуудас дугаар: 129

Өгүүллийн хураангуй:

Assessment of student learning is a major thrust in higher education today. The development of assessment is a fundamental issues of education and curriculum renovation, as it is one of the main components of training. At present, It is required that the educators and teachers to be trained for the methodology for making assessment, to improve the quality of education. Therefore, it is a vital importance of evaluating student learning in a fair and equitable way, most importantly the change in gradual development and success.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ахиц #МХХТ #үнэлгээ

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бадамсүрэн