Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны стандарт боловсруулах онол арга зүйн зарим асуудал

Хэвлэлийн нэр: Менежмент ба инновац ЭШС ШУТИС

Зохиогч:  О.Мягмарсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-12-28

Хуудас дугаар: 37

Өгүүллийн хураангуй: бөхт

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: О.Мягмарсүрэн