Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
СУРГАЛТАД НЭЭЛТТЭЙ ЭХИЙН ПРОГРАМЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-06-15

Хуудас дугаар: 67-72

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй: Боловсролын салбарт мэдээллийн технологи  нэвтрэхийн  хэрээр  мэдээлэл харилцаа,  холбооны технологийг  сургалтад   оновчтой  хэрэглэх  асуудал  чухал болж байна. Тухайлбал, сургалтад мэдээллийн нээлттэй  эх сурвалж, нээлттэй эхийн програмыг хэрэглэх нь багшаас МХТ-ийн чадвар шаардах боловч суралцагчдыг идэвхжүүлэх, мэдээллийг боловсруулж, мэдлэг бүтээлгэхэд эергээр нөлөөлнө. Иймд  бага  боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын хувьд дээрх чадварыг эзэмшсэн байх шаардлагатай бөгөөд энэхүү өгүүллээр бага боловсрол-багш мэргэжлийн 4-р ангид судлах сонгон мэргэшүүлэх хичээлийн агуулгаар оюутнуудад нээлттэй эхийн програмыг сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах, хэрэглэх чадвар эзэмшүүлэх арга зүйн талаар авч үзлээ. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #бага боловсролын багш #оюутан #Нээлттэй эх- програм- боловсрол #сургалтын хэрэглэгдэхүүн

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр