Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Япон улсын “Тэгш хамруулах боловсрол”-ын системийн хөгжлийн чиг хандлага

Хэвлэлийн нэр: Нээлттэй сургууль сонин

Зохиогч:  Б.Хонгорзул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-02-16

Хуудас дугаар: 2

Өгүүллийн хураангуй:

Бид өмнөх нийтлэлдээ Япон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх эрх зүйн баримтууд, тэдгээрт хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар товчхон танилцуулсан. Энэ удаагийн нийтлэлд зөвхөн тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих зорилгоор батлагдсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хуулиудыг авч үзнэ. Тухайлбал:  Япон улс нь 2007 оноос хойш тэгш хамруулах боловсролын хөгжүүлэх албан ёсны хуулийн заалт, тогтоолуудыг гаргаж, олон улсын гэрээ коньвенцид нэгдэн гарын үсэг зурж ирсэн. Түүнээс өмнө хуулийн зарим зүйлүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг шийдвэрлэж ирсэн түүхтэй.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #тохирох хэрэглэгдэхүү #Эрхзүйн баримт бичиг #хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэрүүд

Хавсаргасан файл:

paper 3.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Б.Хонгорзул