Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“Гадаад хэл суралцахуйн онолын үүднээс дүрэм заахын ач холбогдлын тухай өгүүлэх нь”

Хэвлэлийн нэр: МУБИС-ГХС. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ЭМХЭТГЭЛ УБ хот

Зохиогч:  Н.Баярмаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-05

Хуудас дугаар: 34-37

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Крашений онол #заах арга #гадаад хэл сурах #гадаад хэл суралцахуйн онол
Өгүүлэл нэмсэн: Н.Баярмаа