Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Боловсролын орчны нийгэм сэтгэл зүйн аюулгүй байдлыг хангах асуудал

Хэвлэлийн нэр: ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ

Зохиогч:  Д.Дэлгэрмаа

Хамтран зохиогч: П.А. Кисляков

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-03-10

Хуудас дугаар: 168

Өгүүллийн хураангуй: Таамагласаар байтал хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх боломжгүй хямралын нөхцөлтэй хобоотой үүсдэг асуудлууд нь аюултай байдлын мөн чанарыг тодорхойлно. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #профиль #Оюун ухааны хөгжлийн түвшин #даалгаврын анализ

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Дэлгэрмаа