Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Японы хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн халамж үйлчилгээ

Хэвлэлийн нэр: Training materials of "Inclusive education" held in Japan

Зохиогч:  Б.Хонгорзул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-08-15

Хуудас дугаар: 56-59

Өгүүллийн хураангуй: Япон улсад анх 1951 онд “Хүүхэд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгаалал, халамжийн тухай хууль”-ийг баталж байсан. Ингэхдээ өмнө нь батлагдаж хэрэгжүүлж байсан 1947 оны“Хүүхдийн нийгмийн халамжийн тухай хууль”-ийн ХБХ-ийн асаргаа сувилгаа, сэргээн засалт эмчилгээний талаарх заалтууд болон 1949 оны“Бие эрхтний согогтой \тахир дутуу\ хүний халамжийн тухай хууль”-ийн заалтуудыг илүү тодорхой, нарийвчлалтай болгож томьёолж өгсөн

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #хөгжихүйн бэрхшээл #оюуны бэрхшээл #Бие эрхтний бэрхшээл #сэтгэцийн бэрхшээл #нийгмийн халамж үйлчилгээ
Өгүүлэл нэмсэн: Б.Хонгорзул