Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Непрямое наименование и ценность

Хэвлэлийн нэр: Бурятсктий мир: от истоков к будущему

Зохиогч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-26

Хуудас дугаар: х.131-133

Өгүүллийн хураангуй:

 Метафорын томьёолол талаас харвал, аливаа үндэстний тогтвортой хэллэгийн зүйрлэсэн, адилтгасан эх сурвалжийн цөөнгүй хэсэг  нь хүний бие эрхтний хэсэг “нүд” хэмээх эх сурвалжтай   холбоотой байна.      Ю мшуулж жишин адилтгасан тогтвортой хэллэгээр дамжин аливаа хэл соёл, үндэстний  “өгүүлэгчийн эерэг ба сөрөг үнэлэмж утга” илэрдэг.

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа