Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг ашиглан сурагчдын эсээ бичих чадварыг сайжруулах боломжийг судлах нь

Хэвлэлийн нэр: Отгонтэнгэр их сургуулийн Англи хэл - Боловсрол 2017

Зохиогч:  Б.Лхасүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-03-24

Хуудас дугаар: 38- 43

Өгүүллийн хураангуй:

It discusses the usage of English conjunctions to improve learners’ essay writing and the results of the experimental 20-hour essay writing lessons in high school. Questionnaires and focus group interviews were employed and they revealed that learners focus more on the grammatical accuracy than sequencing information and ideas logically. The findings show that these students writing improved to some extent by focusing on coordinating, correlative, adverbial or subordinating conjunctions which provide coherence and cohesion in any writing. Based on the findings, some recommendations to improve essay writing skills are made.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #adverbial and subordinating conjunctions #coordinating #correlative #writing skill
Өгүүлэл нэмсэн: Б.Лхасүрэн