Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөдөөгийн багш нарын МХТ-ийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: КМТС-ийн ЭШБ

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Г.Хишигбаяр :K.NS07],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-23

Хуудас дугаар: 36-40

Өгүүллийн хураангуй: МХТ, хөдөөгийн багш нарын МХТ-ийн өнөөгийн байдлыг илрүүлэх. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #багш #МХТ

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа