Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Шүлэгт өнгө аяс оруулан бичих чадварт суралцуулах нь

Хэвлэлийн нэр: Дорнод их сургуулийн "Эрдэм шинжилгээний бүтээл" 2018 №2

Зохиогч:  П. Алтанзул

Хамтран зохиогч: [Б. Мөнхтуяа:K.HS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-02-07

Хуудас дугаар: 15-20

Өгүүллийн хураангуй: Шүлэгт өнгө аяс оруулан бичих чадварт оюутан суралцагчдыг сургах зүй

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: П. Алтанзул