Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МБУС-ийн компьютерийн лаборатори, тэдгээрийн ашиглалт, үзүүлэлтэд хийсэн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: МБУС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Ц.Нямсүрэн

Хамтран зохиогч: [Ч.Мягмаргармаа:M.IT10],[Т.Ганзориг:M.IT08]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-20

Хуудас дугаар: 77-81

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй

МУБИС-ийн МБУС-ийн лабораторийн компьютерүүд, тэдгээрийн ашиглалт, үзүүлэлт, ашиглалтын хугацаа, ажиллагаа зэрэг нь  хичээлийг хэвийн явуулахад шаардлага хангаж буй эсэхэд хийсэн судалгааны талаар энэхүү өгүүлэлд дурдах болно. Судалгаандаа мэдээлэл зүйн багш нарын МХТ хичээл ордог лабораториудыг авч үзсэн. МБУС-ийн математикийн багш багц хөтөлбөр Олон Улсын магадланд ороход нэг үзүүлэлт болох, МХТ хичээлийн үр дүн, чанар, оюутны сэтгэл ханамж зэрэгт үнэлгээ өгөхөд суурь судалгаа болно.

Судалгаанд МХТ хичээл ордог нийт 15 лабораториос зөвхөн МБУС-ийн харъяанд байдаг нийт 10 лабораторийн 269 ширхэг компьютерийг хамруулан авч үзсэн. Мөн бусад их сургуулиудтай харьцуулах үүднээс МУИС, ШУТИС, ХААИС, МҮИС зэрэг сургуулиудын мэдээллийн технологийн тэнхимийн лабораториудаас түүвэрлэн судалгаа авсан болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #МБУС-ийн компьютерийн лаборатори #лабораторийн ашиглалтын судалгаа

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Нямсүрэн