Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Орчин үеийн боловсролын бодлого, менежмент

Зохиогч:  Б.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч: [Л.Мөнхтуяа:M.MS04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-05-04

Хуудас дугаар: 421

Өгүүллийн хураангуй:

Манай улс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд 50 гаруй жилийн өмнөөс боловсрол олгож эхэлсэн түүхтэй. Монгол улс дэлхий нийтийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн чанартай, тэгш, хүртээмжтэй боловсрол олгох зорилготой ажиллаж байна. Энэ хүрээнд 2003 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулан сургах” хөтөлбөрийн анх боловсруулсан гаргаж хэрэгжүүлсэн байна.  

Энэ өгүүлэлд тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр төрөөс баримталж буй бодлого, шийдвэрүүдийг харьцуулан судалж, Тусгай хэрэгцээт боловсрол олгоход МХТ-ийн гүйцэтгэх үүргийг судлах, түүнд анализ хийсэн.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд #ТХБ

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бадамсүрэн