Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хэлний “мэт, шиг, адил” холбох үгсийн өгүүлбэрзүйн үүрэг, хэрэглээ

Хэвлэлийн нэр: МУБИС-ийн ЭШБ,Лавай

Зохиогч:  Б. Мөнхтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-27

Хуудас дугаар: х.78-85

Өгүүллийн хураангуй:

“Мэт, шиг, адил” задлаг хэрэглүүр бүхий  хэлзүйн тодотгол, нөгөө талаас зүйрлэн жишсэн ур маяг бүхий чимэг тодотгол нь тухайн найруулгад  өгүүлэгчийн эерэг ба сөрөг үнэлэмжийг  илэрхийлэх онцлогтой байна.

 Хоёрдмол үүрэг бүхий эдгээр угсруулан холбох үгс нь   төрөл бүрийн найруулгад, ялангуяа урансайхны эхийн найруулгад  давтамж ихтэй бөгөөд тухайн өгүүлбэр, эхийн байдал шинжийн айг бүрдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэж үзэж болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б. Мөнхтуяа