Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын үйл ажиллагаанд блог ашиглах нь

Хэвлэлийн нэр: ХИС, МАСС-ОУЭШХ

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-06-10

Хуудас дугаар: 35

Өгүүллийн хураангуй: Блог нээх, хөгжүүлэх, сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглах, багш нарын блог хөтлөлтөнд анализ хийх. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #суралцагч #Багш #сургалт

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа