Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш хамруулах боловсрол

Хэвлэлийн нэр: Нээлттэй сургууль сонин

Зохиогч:  Б.Хонгорзул

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-12-19

Хуудас дугаар: 2

Өгүүллийн хураангуй: Тэгш хамруулах боловсролын талаар олон улсын чиг хандлагыг авч үзэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, хүүхдийг тохиромжит хэрэглэгдэхүүний \Impairment + reasonable accommodation\ тусламжтайгаар бүхий л үйл ажиллагаанд оролцуулах гэсэн үзэл баримтлалыг баримтлан тэдний үндсэн эрхийг дээдлэн хамтдаа ажиллан, амьдарч байна. Үүнийгээ ч олон улсын баримт бичиг, эрх зүйн актуудад дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, тодорхойлсон байдаг.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Хөгжлийн бэрхшээл #Оролцоо #сэргээн засалт #хөгжил #ялгаварлах гадуурхалт

Хавсаргасан файл:

paper 1.docx;


Өгүүлэл нэмсэн: Б.Хонгорзул