Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ЕБС-ийн бага ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг судалсан нь

Хэвлэлийн нэр: Боловсрол судлал

Зохиогч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-10-14

Хуудас дугаар: 61-66

Өгүүллийн хураангуй: Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хэрэгжилт, арга зүйн талаар авч үзсэн.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа #хэрэгжүүлэлт #зохион байгуулалт

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Бадамсүрэн