Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хэлний “охин” гэдэг үгийн гарал, хувьсал

Хэвлэлийн нэр: Монгол судлалын чуулган

Зохиогч:  Д.Соронзон

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-11-01

Хуудас дугаар: 111

Өгүүллийн хураангуй: Монгол хэлний “охин” гэдэг үг нь бусад эшийн нэрийг бодвол харьцангуй хожуу үүссэн боловч утга, бүтцийн үлэмжхэн хувьсалд орсон өвөрмөц сонин үг юм. Энэ үгийн гарал, түүхэн хувьслыг илтгэж чадах тодорхой жишээ баримтууд дундад үеийн монгол хэл хүртэл тогтвортой хадгалагдсаар ирсэн бөгөөд түүнээс үүдэж хийсэн ажиглалтаа тус өгүүлэлд тайлбарлалаа.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үгийн бүтэц #хувьсал #Монгол хэл #үгийн гарал судлал
Өгүүлэл нэмсэн: Д.Соронзон