Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Агуулгыг элементарчлах асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Дорнод их сургуулийн ЭШБ

Зохиогч:  Б.Саранцацралт

Хамтран зохиогч: [А. Батхишиг:K.NS01]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-03-03

Хуудас дугаар: 89

Өгүүллийн хураангуй:

Summary: Any work result depends on the "tool" The better the "tool "  is, the more productive the results will be.  For us, teachers the main “tool” can be considered as our lessons. According to the book  “Course study”  from 100% course study 90% is preparation study and 10% is teaching, discussion. This means that the focus should be on preparing and planning lessons. The academic part of the preparatory study is  a content analysis. Content analysis is all about the science of the subject, which is a scientific study of the subject and we all know that theoretical knowledge  of the teachers   is related to this. In general, there are no other preparatory studies that can be done if the content is not well studied.  Therefore, the basics of the preparatory study are the content of the study, some of which are to do content element. This paper presents some of the elements of elementary content in primary school mathematics.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #агуулгын элементарчлал #энгийн хэлд хөрвүүлэх #загвар алгоритм #хэрэглэгдэхүүн #суралцагч

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Саранцацралт