Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МУЛЬТИМЕДИА АГУУЛГА БОЛОВСРУУЛАХ АРГАЗҮЙН АСУУДАЛД

Хэвлэлийн нэр: THE ULAANBAATAR STATE UNIVERSITY MONGOLIA "Jurnal of Natural Science volume 14"

Зохиогч:  Г.Хишигбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-12-01

Хуудас дугаар: 127-132

Өгүүллийн хураангуй:

Хураангуй: МХТ-ийн шинэлэг ололттой талыг  сургалтын дидактик материал боловсруулахад оновчтой хэрэглэх нь чухал юм.  Багш нар хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах технологийг оновчтой сонгож, хичээлээ зохион байгуулснаар хичээлийн үр дүнд эерэгээр нөлөөлнө. Flash программын мультимедиа боломжуудыг сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулахад хэрэглэх боломжтой юм. 

Туршилт хичээлээр Flash программыг сонгон  авч бага боловсролын монгол хэлний хичээлийн цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтыг дэмжих цахим хэрэглэгдэхүүнийг хичээлийн агуулгад тохируулан  боловсруулж  бүтээлчээр хэрэглэснээр түүгээр дамжуулан суралцагчдын бүтээлч үйлийг дэмжих, сурах эрмэлзлийг бий болгох ач холбогдолтой  юм гэдэг нь харагдаж байна. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #мультимедиа агуулга #цахим хэрэглэгдэхүүн #Flash программ #төлөвлөлтийн самбар

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Хишигбаяр