Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн ажлын байран дах хөгжлийг мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах боломж

Хэвлэлийн нэр: Ховд их сургууль, эрдэм шинжилгээний бичиг №8

Зохиогч:  Ч.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2015-11-20

Хуудас дугаар: 116-124

Өгүүллийн хураангуй: Ажлын байран дээрээ өөрийгөө хөгжүүлэхэд баримталдаг төлөвлөгөө, чиглэлийн талаар  ЕБС-ийн багш нарын жишээн дээр судлан авч үзсэн.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Багшийн хөгжил #хамтын ажиллагаа #мэргэжлийн хөгжлийн төлөвлөгөө

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Бадамсүрэн