Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй

Хэвлэлийн нэр: Багшийн хөгжил - Технологийн шинэчлэл

Зохиогч:  С. Нэргүйцэцэг

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-08

Хуудас дугаар: 34-41-р тал

Өгүүллийн хураангуй:

We Think it is appropriate to prepare methodological resources and make a portfolio that can be used during practice teaching of the alphabet and future teaching training based on the courses, ‘’Methodology of Teaching the Alphabet‘’, ‘’Imagination of Technology’’ and ‘’Methodology of Developing Training Resources. In this article,  we considered the possibilities of preparing a portfolio based on resources in the frame of the courses above.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: С. Нэргүйцэцэг